به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

گزارش

The_Report

Lee sat among the books at the library and thought about his group project.
They had to turn it in soon, but he hadn't even started his part! Jack and Claire were in his group. They had worked hard. They were also very smart, and Lee didn't want them to get a bad grade.
Jack did the report. He wrote a lot of very good sentences and described things with great adjectives. Claire drew a nice map of the stars. Now, Lee needed to do his part of the project.
"Well, I suppose I need to start my model," Lee thought.
Making a model of a planet was really hard. Lee tried to read several books, but he couldn't comprehend any of the charts. "We're going to fail because of me!" Lee said. He put his head down on the table and said, "I wish I could see a planet, instead of having to read about it!"
Suddenly, there was a bright light. Lee was pulled from his chair, through the roof, and right into a strange ship! "Hello, kid." said an alien. "Did you ask for help?"
Lee told the friendly alien all about his project. The alien agreed to help Lee solve his problem. "First, we'll fly through space to view the universe. Then, I can help you make a model of my planet."
Soon, they were going through the clouds. They passed the moon. Then they viewed Mars. Lee was very excited. Instead of a bad grade, his group would have the best project ever!
"It's time to go home," the alien finally said. On the way back, he helped Lee make a model of the planet Mars. Soon, they were on Earth.
"Thanks," Lee said. "My model will be awesome!" Then he took his model and said goodbye to his new friend.


among :  in or through the middle of a group of people or things
library /n/:  a room or building containing books that can be looked at or borrowed
grade /n/: a particular level of quality that a product, material etc has
report /n/:  a written or spoken description of a situation or event, giving people the information they need
describe /v/: to say what something or someone is like by giving details about them
suppose /v/: used to say you think something is true, although you are uncertain about it
planet /n/: a very large round object in space that moves around the Sun or another star
several : a number of people or things that is more than a few, but not a lot
comprehend /v/: to understand something that is complicated or difficult
chart /n/: information that is clearly arranged in the form of a simple picture, set of figures, graph etc, or a piece of paper with this information on it
fail /v/:  to not succeed in achieving something
instead /adv/: used to say what is done, when you have just said that a particular thing is not done
Suddenly /adv/: quickly and unexpectedly
friendly /adj/: behaving towards someone in a way that shows you like them and are ready to talk to them or help them
solve /v/: to find or provide a way of dealing with a problem
view /v/:  to think about something or someone in a particular way
universe /n/: a world or an area of space that is different from the one we are in
cloud /n/: a white or grey mass in the sky that forms from very small drops of water
ever /adv/: a word meaning at any time; used mostly in questions, negatives, comparisons, or sentences with ‘if’

لی در میان کتابها در کتابخانه نشسته بود و به پروژه گروهی خود فکر میکرد.
آنها میبایستی خیلی زود  پروژه را تحویل دهند، اما او حتی قسمت خود را شروع هم نکرده بود! جک و کلر در گروه او بودند. آنها سخت کار کرده بودند. آنها همچنین بسیار باهوش بودند و لی نمی خواست آنها نمره بدی بگیرند.
جک گزارش را انجام داد. او جملات بسیار خوبی نوشت و موارد را با صفتهای عالی توصیف کرد. کلر نقشه زیبایی از ستارهها ترسیم کرد. حال، نیاز بود تا لی بخش خودش از پروژه را انجام دهد.
لی فکر کرد: "خب، فکر میکنم باید مدل خود را شروع کنم."
ساختن یک مدل از یک سیاره واقعاً سخت بود. لی سعی کرد چندین کتاب بخواند، اما قادر به درک هیچ یک از نمودارها نبود. لی گفت:"گروه ما به خاطر من رو به شکست است!". سرش را روی میز گذاشت و گفت: "ای کاش می توانستم سیارهها را ببینم، به جای آنکه دربارهاش چیزی بخوانم!"
ناگهان، نوری درخشان روشن شد. لی را از روی صندلیش کشیده و از طریق سقف وارد یک کشتی عجیب کرد! فرد خارجی گفت:"سلام بچه."  "آیا شما کمک خواسته اید؟"
لی همه چیز را دوستانه در مورد پروژه خود به فرد خارجی گفت. فرد خارجی قبول کرد که به لی کمک کند تا مشکل خود را حل کند. "اول، ما در فضا برای دیدن جهان پرواز خواهیم کرد. سپس، من میتوانم به شما کمک کنم که یک مدل از سیاره من بسازید."
خیلی سریع، آنها از میان ابرها عبور می کردند. آنها از ماه عبور کردند. سپس مریخ را مشاهده کردند. لی بسیار هیجان زده بود. گروه او بهترین پروژه را خواهد داشت!
سرانجام بیگانه دوستانه گفت: "وقت آن است که به خانه برویم." در راه بازگشت، او به لی کمک کرد تا یک مدل از سیاره مریخ را بسازد. خیلی زود، آنها بر روی زمین بودند.
لی گفت: ممنون. "مدل من عالی خواهد بود!" سپس مدل خود را گرفت و با دوست جدیدش خداحافظی کرد.