به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

چطور خورشید و ماه ساخته شدند؟

How the Sun and the Moon Were Made

Do you ever wonder where the moon and the sun came from? The Inuit people of Alaska have a theory.

They tell a story about a beautiful girl. She was very nice. In contrast, her brother was a mean little boy. One day he proposed something. “We should go to a party,” he said. The girl accepted. First, it was necessary for her to prepare. She arranged her hair and put on nice clothes. This required a lot of time. But the girl worked hard, and soon she had success. She looked perfect.

They attended the party together. The girl was having fun. Later, she walked into the bathroom. Suddenly, the lights were turned off! Someone grabbed her hair and tore her clothes. She ran out of the bathroom. She wanted to know who did this to her.

Then she had an idea. She fixed her hair again. This time it was even more beautiful. She even balanced beautiful jewels in it. She wanted to encourage the person to grab it again. She put black dirt in her hair. The purpose of this was to catch the person.

She went to the bathroom again, and it was the same pattern. The lights went off, and someone grabbed her hair. When he released it, his hand was black. The girl returned to the party. She knew there was only a single person with a black hand. When she saw that person, he was very familiar. It was her brother!

He ran into the woods. The girl ran after him. They both carried fire so they could see in the dark. The smoke went into the air. As they ran, they grew. They became huge.

Then they went into space. When the girl’s fire went out, she hung in the sky. She became the moon, and her brother became the sun. They chase each other forever.


theory /n/: A theory is an idea about how something works
contrast /n/: A contrast is the sharp difference between two things.
propose /n/:
 To propose something is to say that it should be done.
accept /v/: To accept something that is offered is to take it.
necessary /adj/: If something is necessary, you must do it.
arrange /v/: To arrange things is to put them in the right place.
require /v/: To require something is to say that it is necessary.
success /n/:
 Success is doing something well that you choose to do.
attend /v/: To attend something is to go to it.
grab /v/: To grab is to take a hold of someone or something suddenly.

tear /v/: To tear something means to pull it apart.
balance /v/: To balance something is to keep it from falling.
encourage /v/: To encourage someone is to make them want to do something.
purpose /n/:
 A purpose is the reason that you do something.
pattern /n/: A pattern is a way in which something is done or organized.
release /v/: To release something is to stop holding it.
single /adj/: If something is single, then there is only one.
familiar /adj/: If someone or something is familiar to you, you know them well.
huge /v/: To hang something is to keep it above the ground.

تا حالا فکر کردید که ماه و خورشید از کجا اومدند؟ اسکیموهایی از آلاسکا یک نظریه ای دارند.
یه داستان در مورد یه دختر زیبا تعریف می‌کنند. اون خیلی خوب بود. در مقابل، برادرش پسر کوچکی بدجنسی بود. یک روز  پسر چیزی را پیشنهاد کرد و گفت: ما باید به یک پارتی برویم. دختر پذیرفت. نخست لازم بود که او آماده شود. موهایش را مرتب کرد و لباس قشنگی پوشید. زمان زیادی نیاز داشت. اما دختر سخت کار کرد و زود به موفق شد. عالی به نظر می‌رسید.
آن‌ها با هم در مهمانی شرکت کردند. دختر در حال خوش گذارندنی بود. سپس به سمت سرویس بهداشتی رفت. ناگهان چراغ‌ها خاموش شدند. یک نفر موهایش را گرفت و لباس‌هایش را پاره کرد. او از سرویس بهداشتی بیرون دوید. او می‌خواست بداند که چه کسی این کار را با او کرد.
بعد فکری به ذهنش رسید. دوباره موهایش را مرتب کرد. این بار حتی زیباتر هم شد. او حتی جواهرات زیبایی را در آن قرار داده بود. می‌خواست کسی را تشویق کند که آن را دوباره بگیرد. او کثیفی سیاهی بر روی موهایش قرار داد. هدف این کار این بود که شخص را دستگیر کند.
دوباره به سرویس بهداشتی رفت و همان الگو بود. چراغ‌ها خاموش شدند و کسی موهایش را گرفت. وقتی آزادش کرد، دستش سیاه بود. دختر به مهمانی برگشت. او می‌دانست که فقط یک فرد تنها با یک دست سیاه وجود دارد. وقتی آن شخص را دید، خیلی آشنا بود. برادرش بود!
او به طرف جنگل دوید. دخترک به دنبالش دوید. هر دو آتش حمل کردند تا بتوانند در تاریکی ببینند. دود به هوا رفت. همچنانکه که می‌دویدند، رشد کردند. آنها عظیم الجثه شدند.
بعد به فضا رفتند. وقتی آتش دختر خاموش شد، او در آسمان معلق ماند. اون به ماه تبدیل شد و برادرش خورشید شد. برای همیشه همدیگه رو تعقیب می کنند.