به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

هیزم شکن نیرومند

هیزم شکن

once upon a time a very strong woodcutter asked for a job in a timber merchant, and he got it. His salary was really good and so were the working condition. For that reason, the woodcutter was determined to do his best. Hiss boss gave his an Axe and showed him the area where he was supposed to fell the trees.

The first day, the woodcutter brought fifteen trees. "congratulation" ths boss said, "carry on with your work!". Highly motivated by the words of his boss, the woodcutter tried harder the next day, but he only could bring ten trees. The third day he tried even harder, but he was only able to bring seven trees.

Day after day he was bringing less and less trees “I must be losing my strength.” The woodcutter thought. He went to the boss and apologized, saying that he could not understand what was going on “When was the last time you sharpened your axe?” The boss asked “Sharpen? I had no time to sharpen my axe, I have been very busy trying to cut trees” The woodcutter replied.

روزی روزگاری، هیزم‌شکن نیرومندی نزد یک تاجر چوب رفت و تقاضای کار کرد و استخدام شد. دستمزدش خیلی خوب بود و بنابراین شرایط کاری خوبی داشت. به همین دلیل، هیزم‌شکن مصمم بود به بهترین نحو کارش را انجام دهد. رئیسش به او تبری داد و محدوده ای که باید درختان را قطع میکرد را به او نشان داد.

روز اول، هیزم‌شکن پانزده درخت آورد. رئیس گفت: «تبریک میگم، به کارت ادامه بده» هیزم‌شکن که از حرف رئیسش حسابی تشویق شده بود، روز بعد تلاش بیشتری کرد اما توانست فقط ده درخت بیاورد. روز سوم او بیشتر تلاش کرد اما توانست فقط هفت درخت بیاورد.

یک روز پس از روز دیگر، او کمتر و کمتر درخت آورد. هیزم‌شکن فکر کرد: «من حتما قدرتمو از دست دادم». او نزد رئیس رفت و با گفتن اینکه او نمی تواند بفهمد چه اتفاقی افتاده، عذر خواهی کرد. رئیس پرسید: «آخرین باری که تبرت رو تیز کردی،کِی بود؟»، هیزم‌شکن جواب داد: «تیز؟! من وقتی برای تیز کر دن تبرم نداشتم، من سخت مشغول قطع کردن درختان بودم».

مصطفی ایرانی
۱۷:۰۲ , ۱ شهریور ۱۳۹۸
با سلام و عرض تشکر