به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

32 داستان کوتاه انگلیسی

11 آموزش گرامر زبان انگلیسی

مهمترین دارایی ها در زندگی

مهترین دارایی‎‌ها در زندگی

A philosophy professor stood before his class with some items on the table in front of him. When the class began, wordlessly he picked up a very large and empty mayonnaise jar and proceeded to fill it with rocks, about 2 inches in diameter.

He then asked the students if the jar was full. They agreed that it was.

So the professor then picked up a box of pebbles and poured them into the jar. He shook the jar lightly. The pebbles, of course, rolled into the open areas between the rocks.

He then asked the students again if the jar was full. They agreed it was.

The professor picked up a box of sand and poured it into the jar. Of course, the sand filled up the remaining open areas of the jar.

He then asked once more if the jar was full. The students responded with a unanimous “Yes.”

“Now,” said the professor, “I want you to recognize that this jar represents your life. The rocks are the important things – your family, your partner, your health, your children – things that if everything else was lost and only they remained, your life would still be full. The pebbles are the other things that matter – like your job, your house, your car. The sand is everything else, the small stuff.”

“If you put the sand into the jar first,” he continued, “there is no room for the pebbles or the rocks. The same goes for your life. If you spend all your time and energy on the small stuff, you will never have room for the things that are important to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Play with your children. Take your partner out dancing. There will always be time to go to work, clean the house, give a dinner party, or fix the disposal.”

“Take care of the rocks first – the things that really matter. Set your priorities. The rest is just sand.”


wordlessly /adverb/: without using words
diameter /noun/: a straight line from one side of a circle to the othe side
pebble /noun/: small smooth stone found especially on a beach or on the bottom of a river
unanimous /adjective/: a unanimous decision, vote, agreement etc is one in which all the poeple involved agree

استاد فلسفه قبل از شروع کلاسش پشت میزی که تعدادی اقلام بر روی آن بود ایستاد. قبل از آنکه کلاس شروع شود، بدون بیان هیج صحبتی یک شیشه مایونز خالی و بزرگ را برداشت و شروع به پر کردن آن با سنگ هایی با قطر 2 اینچ کرد.

سپس او از شاگردانش در مورد پر بودن شیشه سوال کرد و همه دانشجویان با پر بودن شیشه موافق بودند. سپس استاد یک جعبه قلوه سنگ برداشت و داخل شیشه مایونز ریخت.او به آرامی شیشه را تکان داد و البته قلوه سنگ‌ها فضای خالی ما بین سنگ ها را پر کردند. او دوباره در مورد پر بودن شیشه از دانشجویان سوال کردو همه آنها با پر بودن آن موافق بودند.

استاد این بار جعبه شن ریزه برداشت و درون شیشه ریخت و البته شن ها فضای باقی مانده را پر کردند و سپس یک بار دیگر در مورد پر بودن شیشه سوال کرد و دانشجویان متفق القول پاسخ دادن "بله".

استاد گفت : حالا من از شما می خواهم که بدانید که این شیشه در نمایان‌گر زندگی شماست. سنگ ها مهمترین دارایی های شما هستند - خانواده شما، همسر شما، سلامتی شما، فرزندان شما - دارایی‌هایی که با از دست دادن هر چیزی و تنها باقی ماندن این دارایی‌ها، زندگی شما همچنان پر خواهد بود. قلوه سنگ‌ها دارایی های دیگر شما هستند چیزهایی مانند شغل شما، خانه شما و ماشین شما و شن ریزه ها دارایی‌هایی کوچک زندگی شما هستند.

اگر شما ابتدا شیشه را با شن ها پر می کردید، فضای خالی برای قلوه سنگ ها و سنگ‌ها باقی نمی ماند و مشابه آن در زندگی شما است، اگر شما زمان و انرژی خود را بر روی مسائل کوچک صرف کنید، دیگر فضا برای کارهای که مهم هستند برای شما ندارید. نوجه کنید به چیزهای که برای شادی شما نقش اساسی و مهمی را دارد. بازی با فرزندانتان، رقصیدن با همسرتان. همیشه وقت برای رفتن به سرکار ، تمیز کردن خانه، تهیه شام برای مهمانی و یا درست کردن خرابکاری ها وجود دارد.

اول از همه به سنگ‌ها توجه کنید - چیزهایی که واقعا مهم هستند. اولویت بندی کنید، باقی مانده فقط شن هستند.