به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

شیر و خرگوش

شیر و خرگوش

A cruel lion lived in the forest. Every day, he killed and ate a lot of animals. The other animals were afraid the lion would kill them all.
The animals told the lion, "Let's make a deal. If you promis to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day. Then you don't have to hunt and kill us."
The plan sounded well thought-out to the lion, so he agreed, but he also said, "If you don't come every day, I promis to kill all of you the next day!"
Each day after that, one animal went to the lion so that the lion could eat it. Then, all other animals were safe.

Finally, it was the rabbit's turn to go to the lion. The rabbit went very slowely that day, so the lion was angry when the rabbit finally arrived.
The lion angrily asked the rabbit, "Why are you late?"
"I was hiding from another lion in the forest. That lion said he was the king, so I was afraid."
The lion told the rabbit, "I am the only king here! Take me to that other lion, and I will kill him"
The rabbit replied, "I will be happy to show you where he lives." 
The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. The well was was very deep with water at the bottom. The rabbit told the lion, "Look in there. The lion lives at the bottom."
When the lion looked in the well, he could see his own face in the water. He thought that was the other lion. 
Without waiting another moment, the lion jumped into the well to attack the othe lion. He never came out. 
All of the other animals in the forest were very pleased with the rabbit's clever trick.


1. cruel /adj/: When  someone is cruel, They do bad things to hurt others.
2. lot /n/: A lot means a large number or amount of people, animals, things, etc.
3. afraid /adj/: When  someone is afraid, They feel fear.
4. promis /v/: To promise is to say you will do something for sure.
5. hunt /v/: To hunt is to look for  or search for  an animal to kill.
6. well /adv/: You use well to say that something was done in a good way.
7. agree /v/: To agree is to say "yes" or to think the same way.
8. safe /adj/: When a person is safe, they are not in danger.
9. finally /adv/: If something happens finally, it happens after a long time or at the end.
10. angry /adj/: When someone is angry, they may want to speak loudly or fight.
11. arrive /v/: To arrive is to get to or reach some place.
12. hide /v/: To hide is to try not to let others see you.
13. reply /v/: To reply is to give an answer or say back to someone.
14. middle /n/: The middle of something is the center or halfway point.
15. bottom /n/: The bottom is the lowest part.
16. moment /n/: A moment is a second or a very short time.
17. attack /v/: To attack is to try to fight or to hurt.
18. pleased /adj/:When someone is pleased, they are happy.
19. clever /adj/: To hunt is to look for  or search for  an animal to kill.
20. trick /n/: A trick is something you do to fool another person.

یک شیر بیرحم در جنگل زندگی میکرد. او هر روز حیوانات زیادی را می‌کشت و میخورد. حیوانات دیگر میترسیدند که شیر همه آنها را بکشد.

حیوانات به شیر گفتند: "بیایید معاملهای کنیم. اگر هر روز قول دهید فقط یک حیوان بخورید، هر روز یکی از ما نزد شما خواهد آمد. پس لازم نیست ما را شکار و بکشید."

 نقشه به نظر میرسید با  بررسی و دقت برای شیر شکل گرفته ، بنابراین او موافقت کرد، اما او همچنین گفت: "اگر هر روز نیایید، من قول میدهم که روز بعد همه شما را بکشم!"

بعد از آن روز، یک حیوان نزد شیر میرفت تا شیر بتواند آن را بخورد. سپس، سایر حیوانات در امان بودند.

سرانجام ، نوبت خرگوش بود که به سراغ شیر برود. خرگوش خیلی کند حرکت کرد، بنابراین نهایتا وقتی که خرگوش رسید شیر عصبانی شد.

شیر با عصبانیت از خرگوش پرسید: "چرا دیر کردی؟"

"من در جنگل از یک شیر دیگر پنهان شده بودم. آن شیر گفت که او پادشاه است، بنابراین من ترسیدم."

شیر به خرگوش گفت، "من  تنها پادشاه اینجا هستم! مرا به نزد آن شیر ببر، و او را خواهم کشت."

خرگوش پاسخ داد: "من خوشحال خواهم شد که به شما نشان دهم کجا زندگی میکند."

خرگوش شیر را به یک چاه قدیمی در وسط جنگل هدایت کرد. چاه بسیار عمیق بود و در انتهای آن آب قرار داشت. خرگوش به شیر گفت: "به آنجا نگاه کن. شیر در پایین چاه زندگی میکند."

وقتی شیر به چاه نگاه کرد، او توانست صورت خودش را در آب ببیند. او فکر کرد که  شیر دیگری است.

شیر بدون آنکه لحظه‌ای صبر کند، برای حمله به شیر به داخل چاه پرید. او هرگز بیرون نیامد.

همه حیوانات جنگل از حقه هوشمندانه خرگوش بسیار راضی بودند.