به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

شمارش حکیمانه

A Wise Counting

Emperor Akbar was in the habit of putting riddles and puzzles to his courtiers. He often asked questions which were strange and witty. It took much wisdom to answer these questions. 
Once he asked a very strange question. The courtiers were dumb folded by his question. 
Akbar glanced at his courtiers. As he looked, one by one the heads began to hang low in search of an answer. It was at this moment that Birbal entered the courtyard. Birbal who knew the nature of the emperor quickly grasped the situation and asked, "May I know the question so that I can try for an answer". 
Akbar said, "How many crows are there in this city?" 
Without even a moment's thought, Birbal replied "There are fifty thousand five hundred and eighty nine crows, my lord". 
"How can you be so sure?" asked Akbar. 
Birbal said, "Make you men count, My lord. If you find more crows it means some have come to visit their relatives here. If you find less number of crows it means some have gone to visit their relatives elsewhere". 
Akbar was pleased very much by Birbal's wit. 

امپراتور اکبر عادت داشت برای درباریان خود معما و پازل طرح کند. او اغلب سؤالاتی می پرسید که عجیب و هوشمندانه بودند. پاسخ به این سوالات به خرد بسیار زیادی احتیاج داشت.

یک بار او یک سوال بسیار عجیب پرسید. درباریان از این سوال به صورت متعجبانه دست به سینه شدند.

اکبر نگاهی به درباریان انداخت. هنگامی که نگاه کرد، یک به یک درباریان برای پیدا برای پیدا کردن جواب  شروع به پایین می انداختنماید سر خود کردند. در این لحظه بیربال وارد حیاط شد.بیربال که امپراتور را خوب می شناخت، خیلی سریع متوجه وضعیت شد و از امپراتور پرسید: «ممکن است سوال را بدانم تا بتوانم برای جواب تلاش کنم».

اکبر گفت: "چند کلاغ در این شهر وجود دارد؟"

بیربال حتی بدون تفکر ی پاسخ داد: "پنجاه هزار و پانصد و هشتاد و نه کلاغ وجود دارد، ارباب من".

اکبر پرسید: "شما چگونه می توانید از جوابتان مطمئن باشید؟" 

بیربال گفت: "شما را شمرد، پروردگار من، اگر شما کلاغ بیشتری پیدا کنید این بدان معنی است که برخی از آنها برای دیدار با بستگان خود اینجا آمده اند. اگر تعداد کمتری از کلاغها را پیدا کرده اید، به این معنی که بعضی از آنها برای دیدار از بستگان خود در به جای دیگر رفته اند. "

اکبر از هوش بیربال بسیار خوشش آمد.