به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

شغال و بچه خورشید

شغال و بچه خورشید

A jackal is a wild dog with a big black back. It resides in the desert. But how did the jackal get his black back? This was how it happened.
One day, the jackal saw a girl. She was sitting upon a rock. She was not a normal child. She was a rare and beautiful sun child. She was bright and warm like the sun. The child saw the jackal and smiled.
She said, "Jackal, I have been relaxing on this rock for too long. I must get home soon. But, I am slow and you are fast. You will likely get me home more quickly." Then she requested, "Will you carry me home? If you do, I'll give you a gift. This necklace belongs to me, but I will give it to you."
The wild jackal agreed. So the sun child sat on the dog's back. They started to walk. But soon, the jackal felt ill. The sun child was very hot on his back. The heat was hurting his back very badly. "I made a terrible error in judgment.” he thought. He shouldn't have agreed to carry her. So he asked her to get off. But she did not. The jackal's back continued to get hotter and hotter. He had to get away from the sun child. So he made a plan. First, he ran as fast as he could.He hoped the sun child would fall off. But she did not. So when the sun child was looking at the sky, not aware of the jackal's next plan, he jumped into a field of flowers. As a result, the child rolled off hisback. The jackal ran away.
But the sun child left a mark on the jackal's back, a visible black mark. Ever since his experience with the sun child, the jackal has had a black back.


 1. wild/adj/: If something is wild, it is found in nature
 2. resides/v/: To reside means to live somewhere permanently or for a long time
 3. normal/adj/:If something is normal, it is not strange nor surprising to you
 4. rare/adj/:If something is rare, you do not see it very often
 5. relax/v/:To relax is to rest
 6. likely/adv/:If something likely happens, it will probably happen
 7. request/v/:To request something is to ask for it
 8. belong/v/:If something belongs to you, you own it
 9. hurt/v/:To hurt is to do something that makes you feel pain
 10. badly/adv/:Badly means in a severe or harmful way
 11. error/n/:An error is something you do
 12. judgment/n/:Judgment is the ability to form opinions or decisions
 13. continue/v/:To continue something is to keep doing it
 14. aware/adj/:If you are aware of something, you know about it
 15. field/n/: A field is a big area of land
 16. result/n/: A result is something that happens because of something else
 17. roll/v/: To roll is to move by turning over and over
 18. visible/adj/: If something is visible, it can be seen
 19. since/prep/: Since is used to talk about a past event still happening now
 20. experience/n/: An experience is something you have seen or done

شغال یک سگ وحشی با پشت سیاه رنگ بزرگ است. شغال در صحرا ساکن است. اما چطور پشت شغال رنگ سیاه به خود گرفته؟ این اتفاق چگونه بوده.
یک روز، شغال یک دختر را دید. او روی یک سنگ نشسته بود. او یک کودک معمولی نبود. او یک کودک خورشید  زیبا و نادر بود. او مانند خورشید روشن و گرم بود. کودک شکال را دید و لبخند زد.
او گفت: "شغال، من مدت طولانی است که بر روی این سنگ در حال استراحت هستم. من باید سریع به خانه برگردم، اما من آهسته و شما سریع هستید. احتمالا تو مرا خیلی سریعتر به خانه می رسانی." سپس او درخواست کرد: «آیا من را به خانه حمل خواهی کرد؟ اگر درخواستم را انجام دهی، من یک هدیه به تو می دهم. این گردنبند متعلق به من است، اما من آن را به شما خواهم داد.»
شغال وحشی موافقت کرد. بنابراین بچه خورشید روی سگ نشست. آنها شروع به حرکت کردند. اما طولی نکشید، که شغال احساس خستگی و ناخوشی کرد. بچه خورشید در پشت شغال بسیار پرحرارت بود. حرارت به صورت خیلی بدی در حال آسیب زدن به پشت شغال بود. او فکر کرد "من یک خطای بسیار بدی در قضاوت کردم.". او نمی بایستی با حمل بچه خورشید موافقت می کرد. بنابراین از او درخواست کرد که پیاده شود. اما او انجام نداد. پشت شغال گرم تر و گرم تر شد. او مجبور بود  از بچه خورشید دور شود. بنابراین او یک نقشه طراحی کرد. اول، او تا آنجا که می توانست به سرعت دوید. او امیدوار بود که بچه خورشید از پشتش بیافتد. اما او نیفتاد. بنابراین وقتی که بچه خورشید به آسمان نگاه می کرد، بدون اطلاع از نقشه بعدی، شغال از روی دسته‌ گلی پرید. در نتیجه آن، کودک از روی پشت او غلتید. شغل فرار کرد.
اما بچه خورشید یک علامت بر روی پشت شغال گذاشت، یک علامت سیاه قابل مشاهده. از زمان تجربه شغال با بچه خورشید، شغال پشت مشکی رنگ داشته است.