به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

ستاره دریایی

ستاره دریایی

Last summer I took a trip to an island. I had a lot of fun. I sat and watched the waves and listened to the ocean. I learned to identify birds. I discovered pretty things and enjoyed the taste of new foods. It was a very nice time. 

One evening I took a pleasant walk by the ocean. When the waves came in, many starfish fell on the beach. Some starfish went back into the water, and they were safe. But other starfish were still on the sand. They would die if they did not get into the water. There were many starfish on the beach that night. It made me sad, but I knew I could not fix the problem. I stepped very carefully so I did not damage them.

Then I saw a little girl. She was also sad about the starfish. She wanted to prevent all of them from dying. She asked me if I could perhaps help her.

“To be frank, I don’t think we can do anything,” I said.

The little girl started to cry. She sat back against a rock and thought for a while. Finally, the emotion was gone. She stopped crying and stood up. Then she picked up a starfish and threw it into the water.

“What are you doing?” I asked her. But she did not answer me. She just threw as many starfish as she could. “You cannot save all of them!” I said.

She stopped to look at me. “No, I cannot save them all,” she replied. Then she picked up a very big starfish and said, “But I can save this one.” And then she smiled and threw the starfish as far as she could into the ocean.


island /n/: An island is land in the middle of water.
wave /n/: A wave is a line of water that moves higher than the rest of the water.
ocean /n/: The ocean is all of the salt water that surrounds land.
identify /n/To identify something is to be able to name it.
discover /v/: To discover something is to find it for the first time.
taste /n/: A taste is the flavor something makes in your mouth.
pleasant /adj/: If something is pleasant, you enjoy it
beach /n/: The beach is a sandy or rocky place by the ocean.
still /adv/: Still is used when you say that a situation keeps going on.
fix /v/: To fix something is to make it work.
step /v/: To step is to walk.
damage /v/: To damage something is to break it.
prevent /v/: To prevent something is to stop it from happening.
perhaps /adv/: Perhaps is used when you say that something could happen.
frank /adj/: If you are frank, you are being very honest.
against /prep/: To be against something is to be touching it or opposed to it.
rock /n/: A rock is a hard thing in the dirt.
emotion /n/: An emotion is how you feel.
threw /v/: To throw something is to use your hand to make it go through the air.
save /v/: To save something is to keep it from being hurt.

تابستان گذشته من به یک جزیره سفر کردم. خیلی خوش گذشت. نشستم و امواج دریا را تماشا کردم و به اقیانوس گوش دادم. یاد گرفتم که پرنده‌ها را شناسایی کنم. من چیزهای زیبایی کشف کردم و از مزه غذاهای تازه لذت بردم. زمان خیلی خوبی بود.
یک روز عصر، در کنار اقیانوس قدم دلپذری میزدم. وقتی امواج وارد ساحل می شد، ستاره دریایی بسیاری به ساحل می افتاد. تعدادی از ستاره‌های دریایی به درون آب برمی گشتند و در امان بودند. اما دیگر ستاره‌های دریایی هنوز روی ماسه‌ها بودند. آنها اگر وارد آب نشدند، از بین می رفتند. آن شب ستاره دریایی زیادی در ساحل وجود داشت. این مرا ناراحت کرد، اما می‌دانستم که نمی‌توانم مشکل را حل کنم. به منظور آنکه به آنها  صدمه نزدم و با احتیاط قدم بر می داشتم.
بعد دختر کوچکی را دیدم. او  برای ستاره‌های دریایی غمگین بود. او می‌خواست از مرگ همه آن‌ها جلوگیری کند. از من پرسید که آیا می‌توانم کمکش کنم.
من گفتم: " صادقانه، من فکر نمی‌کنم ما بتوانیم کاری انجام دهیم.
دخترک شروع به گریه کرد. به سنگی تکیه داد و مدتی به فکر فرو رفت. بالاخره، احساس از بین رفت. گریه را متوقف و بلند شد. بعد ستاره دریایی را برداشت و آن را به درون آب پرتاب کرد.
" تو داری چی کار می‌کنی؟ من از او پرسیدم. اما او به من جواب نداد. او فقط به اندازه‌ای که می توانست ستاره دریایی به آّب پرتاب می کرد. من گفتم:  شما نمی‌توانید همه آن‌ها را نجات دهید!
او برای نگاه به من متوقف شد و پاسخ داد " نه، من نمی‌توانم همه آن‌ها را نجات دهم." سپس ستاره دریایی بسیار بزرگ را برداشت و گفت: "اما من می‌توانم این یکی را نجات دهم" و سپس  لبخند زد و ستاره‌های دریایی را تا آنجا که می‌توانست به اقیانوس انداخت.