به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

روح دوست

َشبح دوست

A nice woman lived by a large river. She loved children. She wanted to help them in any way. She loved her community, and everyone in the community loved her. She lived a very long time and became very wise.

When she died, she became a ghost. She was dead, but every night she returned to her community. She wanted to help children and not to cause them fright. But she had a scary voice. Children were afraid of her, but the ghost was a good one. She only scared them to help them.

One night, some children and a dog were playing by the river. They were having fun with their pet. But they were far from home. Then the weather became bad. It rained and rained. The river was rising. It was very dark. The children knew they were lost. They needed to go north, but they didn't know which direction it was. When the moon came out, they saw a ghost by the river. The ghost said, "Go away!"

The children felt great fright. They knew it was a ghost. Then the ghost moved closer. She yelled again, "Go away!" The children became very upset. Some of them began to cry. The children knew they had a choice: they could escape, or they could stay and face this scary individual in the dark. The children ran a long distance away. The ghost followed them all the way. Finally, the children reached home. The ghost was very happy. Soon the river rose higher and higher. It was very dangerous. The ghost had helped the children survive! She had saved them from the rising water. She also used her power to lead them home. Sometimes, meeting a ghost has advantages. A ghost can save your life!


 1. wise/adj/:To be wise is to use experience and intelligence to make good choices.
 2. dead/adj/:To be dead is to not be alive.
 3. returned/v/:To return is to go back to a place.
 4. community/n/:A community is a group of people who live together.
 5. cause/v/:To cause is to make something happen.
 6. fright/n/:Fright is the feeling of being scared.
 7. voice/n/:A voice is the sound a person makes when they talk or sing.
 8. pet/n/:A pet is an animal that lives with people.
 9. weather/n/:The weather is the condition of the air: hot, rainy, windy, etc.
 10. upset/adj/:To be upset is to be unhappy about something.
 11. choice/n/: A choice is the act or possibility of picking something.
 12. escape/v/:To escape is to run away from something bad.
 13. face/v/:Ifyou face a problem, you deal with it.
 14. individual/n/:An individual is one person.
 15. distance/n/:The distance between two things is how far it is between them.
 16. follow/v/:To follow means to go behind someone and go where they go.
 17. reached/v/:To return is to go back to a place.
 18. survive/v/:To survive is to stay alive.
 19. advantages/n/:An advantage is something that helps you.

یک خانم خوب و نجیب کنار رودخانه بزرگی زندگی کرد. او بچه ها را دوست داشت. او می خواست به هر نحوی به آنها کمک کند. او انجمن(منظور جمع دوستانه بچه ها ) را دوست داشت و هرفردی در این انجمن  او را دوست داشت. او او مدت طولانی بود که زندگی می کرد و فرد عاقلی شده بود.

هنگامی که او درگذشت، او یک روح شد. او مرده بود، اما او هر شب به انجمن بازمی گشت. او می خواست به کودکان کمک کند نه اینکه آنها را بترساند. اما او صدای ترسناکی داشت. بچه ها از او می ترسیدند، اما روح خوبی بود. او فقط آنها را می‌ ترساند تا  کمکشان کند.

 یک شب، تعدادی از بچه ها و سگی کنار رودخانه بازی می کردند. آنها با حیوان خانگی خود سرگرم بودند. اما از خانه دور بودند. سپس آب و هوا بد شد. باران بارید و بارید. آّب رودخانه بالا آمد. خیلی تاریک بود. بچه ها می دانستند که گمشده اند. آنها نیاز داشتند که به سمت شمال بروند، اما آنها نمی دانستند که کدام جهت است. وقتی ماه بیرون آمد، آنها روحی در کنار رودخانه دیدند. روح گفت: "بروید!".

بچه ها احساس وحشت کردند. آنها می دانستند که این یک روح است. سپس روح نزدیکتر شد. او دوباره فریاد زد: "بروید!". کودکان بسیار ناراحت شدند. بعضی از آنها شروع به گریه کردند. بچه‌ها می‌دانستند که حق انتخاب دارند : آنها می توانند فرار .کنند، یا در تاریکی بمانند و با این فرد ترسناک روبه‌رو شوند

بچه‌ها مسیر طولانی دویدند. شبح تمامی مسیر آنها را دنبال کرد. سرانجام بچه‌ها به خانه رسیدند . روح خیلی خوشحال بود . و خیلی زود رودخانه بالاتر و بالاتر آمد. خیلی خطرناک بود . شبح کمک کرده بود بچه ها زنده بمانند.  او آن‌ها را از آب بالا آمده نجات داده بود . اون همچنین از قدرتش استفاده کرد که بچه ها را به خونه هدایت کند . بعضی وقتها, دیدن روح مزیت است. یه روح می تونه زندگیت رو نجات بده