به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

روباه و خوشه انگور

Fox_and_grapes

A fox was once very hungry and went in search of some food. He searched everywhere, but he couldn’t find anything that he could eat. Finally, with his stomach rumbling, he came upon a farmer’s wall. On top of the wall were the biggest, juiciest grapes the fox had ever seen. The rich purple color told the fox that they were ready to be eaten. The fox jumped high in the air to catch the grapes in his mouth, but he missed. He tried again and missed again. He tried a few more times but missed each time. Finally, the fox decided to go home all the while muttering, ‘I’m sure the grapes were sour anyway’.

روزی یک روباه خیلی گرسنه بود و رفت تا مقداری غذا پیدا کند.او همه جا را گشت،اما نتوانست چیزی پیدا کند که بتواند بخورد. در نهایت،با صدای قار و قور شکمش ،از دیوار کشاورزی بالا رفت.بالای دیوار،انگور بزرگ و آبداری بود که روباه تا بحال ندیده بود. رنگ بنفش پر رنگ به روباه می‌گفت که انگور آماده خورده شدن می‌باشد. روباه برای گرفتن انگور‌ها با دهانش به هوا پرید، اما موفق نشد. او دوباره سعی کرد و دوباره موفق نشد. او چندین مرتبه دیگر تلاش کرد، اما هر دفعه موفق نشد. سرانجام تصمیم گرفت به خانه برود در حالی که زیر لب می‌گفت 'من مطمئن هستم که انگورها ترش هستند به هر حال'

هانا
۱۰:۵۳ , ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
سلام روش خوبی هست با داستان زبان انگلیسی یاد گرفتن ممنون.