به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

بهترین شاهزاده

The Best Prince

King Minos was very sick. His condition was getting worse. He had three sons. He loved them all. He had to announce who would become king.
Two of the princes stood waiting outside the king's room. Theseus was the oldest and strongest. He thought his father would make him king. Pelias, the second son, thought differently. He was an expert with weapons. He thought the king would choose him.
"When I'm king," Theseus told Pelias, "I'll let you contribute to the defense of our country. You can lead the army."
Pelias became angry. "Father knows I'm famous for my sword skills. He'll make me king."
"You?" Theseus yelled. "He won't choose you!"
"The kingdom is mine!" Pelias claimed. "Father will give it to me-or I'll use force to take it!" Theseus made a sudden move to take out his sword. Then Pelias did the same.
"Beating me will be a challenge," Theseus said. "Fight me now. The winner gets the kingdom!"
Pelias agreed.
King Minos could hear his sons fighting. The youngest son, Jason, stood beside him. He sensed his father's sadness. The king laid his hand flat on Jason's arm.
"Your brothers fight too much," the king told him. "I must protect my kingdom from all harm. They'll divide it between them. The people won't know what to do. There'll be war. I can't allow either of them to be king. Therefore, I'm making you king. Your kindness has always made you special. It's the difference between you and your brothers. You can bring peace. They can't."
Then the king died. Theseus and Pelias heard that their youngest brother was king. They were surprised. They realized that their fighting was wrong. It had kept them from saying goodbye to their father. They agreed to have Jason as their king. He was the best choice.


 1. condition /n/:The condition of someone or something is the state that they are in
 2. announce /v/:To announce something is to make it known.
 3. princes /n/:A prince is the son of a king.
 4. expert /n/:An expert is someone who is very good at doing something.
 5. contribute /v/:To contribute to something means to do something to make it successful
 6. famous /adj/:If someone or something is famous, they are known to many people.
 7. claim /v/:To claim means to say that something is true.
 8. force /n/:Force is a person’s strength or power.
 9. sudden /adj/:When something is sudden, it happens very quickly.
 10. challenge /n/:A challenge is something difficult to complete.
 11. beside /prep/:When someone or something is beside you, they are next to you.
 12. sense /v/:To sense something is to know about it without being told.
 13. lay /v/:To lay means to put or place in a horizontal or flat position.
 14. protect /v/:To protect someone is to stop them from getting hurt.
 15. harm /n/:Harm is hurt or problems caused to someone or something.
 16. divide /v/:To divide something is to make it into smaller parts.
 17. allow /v/:To allow something to happen means to let it happen.
 18. Therefore /adv/:Therefore means for this reason.
 19. difference /n/:A difference is a way that something is not like other things.
 20. peace /n/:Peace is a time without war

شاه مینوس بسیار بیمار بود. وضعیت او بدتر می شد. او سه پسر داشت. او همه آنها را دوست داشت. او باید اعلام می کرد که چه کسی پادشاه خواهد شد.
دو نفر از شاهزاده ها در خارج از اتاق پادشاه منتظر بودند. زئوس بزرگتر و قویترین بود. او فکر می کرد که پدرش او را پادشاه خواهد کرد. پلیاس ، پسر دوم ، متفاوت فکر کرد. او متخصص سلاح بود. او فکر کرد پادشاه او را انتخاب می کند.
زئوس به پلیاس گفت: "وقتی من پادشاه هستم ،" به شما اجازه می دهم تا در دفاع از کشور ما مشارکت کنید. شما می توانید ارتش را رهبری کنید. "
پلیاس عصبانی شد. "پدر می داند که من به خاطر مهارت های شمشیرم مشهور هستم. او من را پادشاه خواهد کرد."
"تو؟" زئوس فریاد زد. "او تو را انتخاب نخواهد کرد!"
پلیاس ادعا کرد "پادشاهی مال من است!". "پدر آن را به من می دهد یا من آن را برای گرفتن آن از زور استفاده خواهم کرد!" زئوس برای بیرون آوردن شمشیر خود یک حرکت ناگهانی انجام داد. سپس پلیاس همین کار را کرد.
زئوس  گفت: "زدن من بی درد سر نخواهد(راحت نخواهد بود)" "اکنون با من بجنگ. برنده پادشاه می شود!"
پلیاس موافقت کرد.
پادشاه مینوس می توانست بشنود که پسرانش در حال جنگیدن هستند. جوانترین پسر ، جیسون ، در کنار او ایستاد. او غم پدرش را حس کرد. پادشاه دست خود را  روی بازوی جیسون گذاشت.
پادشاه به او گفت: "برادران تو بیش از حد می جنگند." "من باید پادشاهی خود را از هرگونه آسیب محافظت کنم. آنها آن را بین خودشان تقسیم خواهند کرد. مردم نمی دانند چه باید بکنند. جنگ خواهد بود. من نمی توانم اجازه دهم که هیچ یک از آنها پادشاه باشند. بنابراین ، من تو را پادشاه می کنم. مهربانیت تو را همیشه ویژه کرده است. این تفاوت بین تو و برادرانت است. تو می توانی صلح برقرار کنی. آنها نمی توانند. "
سپس شاه درگذشت. زئوس و پلیاس شنیدند که کوچکترین برادرشان پادشاه بوده است. آنها شگفت زده شدند. آنها فهمیدند که نبردشان اشتباه بوده است. آن مانع خداحافظی از پدرشان شده بود. آنها موافقت كردند كه جیسون را به عنوان پادشاه خود درآورد. او بهترین انتخاب بود.