به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

اولین طاووس

تست

Argos lived in Ancient Greece. He was a husband and a proud father. He worked hard and did well at his job. But one thing about him wasn’t normal. He was born with 100 eyes. Having many eyes was usually a benefit to him. He had a chance to see many things.
Also, since he had so many eyes, he was very good at guarding things. While sleeping, he only rested a few eyes at a time. The others stayed awake. He worked for Hera, a great goddess. His primary function was to guard a special cow. The cow was very important to Hera. It was her favorite pet. The most essential part of his job was to keep the cow alone. It had to be kept separate from all the other cows and far away from people.
This was an easy job for Argos. The cow just ate grass all day. But the god Zeus wanted the cow. He wanted to take it away from Hera. He had a plan. He found a great music player. He asked the man to play a beautiful song for Argos. Zeus was certain Argos would go to sleep.
The song had an immediate effect. Argos couldn’t focus on his job. He fell asleep. Zeus saw this, and he took the cow.
Hera was very angry with Argos. She turned him into a peacock. She put his many eyes on his tail. Argos was very sad.
Zeus saw how much trouble he had caused Argos. He made another plan. He turned Argos into a group of stars. He wanted Argos to remain in the sky forever. Even today, Argos’ image remains there, above the site where all his problems began. We can still see him in the night sky.

 


benefit /n/: A benefit is a good thing.
certain /adj/: If you are certain about something, you know it is true.
chance /n/: A chance is an opportunity to do something.
effect /n/: An effect is a change made by something else.
essential /adj/: If something is essential, it is very important and necessary.
far /adj/: If something is far, it is not close.
focus /v/: To focus on something is to think about it and pay attention to it.
function /n/: The function of something is what it does.
grass /n/: Grass is the green leaves that cover the ground.
guard /v/: To guard something is to take care of it.
image /n/: The image of something is a picture of it.
immediate /n/: If something is immediate, it happens quickly.
primary /adj/: If something is primary, it is the most important thing.
proud /adj/: If someone feels proud, they are happy about what they have done.
remain /v/: To remain somewhere is to stay there.
rest /v/: To rest is to stop being active while the body gets back its strength.
separate /adj/: If two things are separate, they are not together.
site /n/: A site is a place.
tail /n/: A tail is a part of an animal’s body, sticking out from its rear or back.
trouble /n/: Trouble is a problem ora difficulty.

آرگوس(از قهرمانان یونانی) در یونان باستان زندگی می‌کرد. او یک شوهر و پدری مغرور بود. سخت کار می‌کرد و کارش را خوب انجام می‌داد. اما یک چیز در مورد او طبیعی نبود. او با ۱۰۰ چشم به دنیا آمد. داشتن چشمان بسیار معمولا برای او مفید و سودمند بود. او این شانس را داشت که چیزهای زیادی ببیند.


از آن جا که چشمان بسیاری داشت، در مراقبت از اشیا بسیار خوب بود. در هنگام خواب، تنها چند چشم او بسته بود. بقیه چشم ها بیدار بودند. او برای هرا، یک الهه بزرگ کار می کرد. کار اصلی او محافظت از یک گاو خاص بود. این گاو برای هرا بسیار مهم بود. آن حیوان محبوب او بود. ضروری‌ترین قسمت کارش این بود که گاو را تنها نگه دارد. باید جدا از بقیه گاوها و دور از دسترس مردم نگهداری می‌شد.


این کار برای آرگوس کار آسانی بود. گاو فقط تمام روز علف می خورد. اما زئوس این گاو را می‌خواست. می‌خواست آن را از هرا بگیرد. او یک نقشه داشت. او یک نوازنده موسیقی بزرگ پیدا کرد. او از مرد خواست که آهنگ زیبایی برای آرگوس اجرا کند(بنوازد). زئوس مطمئن بود که آرگوس به خواب می‌رود.


آهنگ فورا تاثیر گذاشت. آرگوس نتوانست بر کارش متمرکز شود. به خواب رفت. زئوس این را دید و گاو را برد.


هرا از آرگوس بسیار عصبانی شد. او را تبدیل به یه طاووس کرد. او چشمانش را روی دمش گذاشت. آرگوس خیلی ناراحت بود.


زئوس متوجه شد(فهمید) که او چه قدر باعث ناراحتی آرگوس شده ‌است. او نقشه دیگری کشید. آرگوس را به گروهی از ستارگان تبدیل کرد. او از آرگوس خواست که برای همیشه در آسمان بماند. حتی امروز، تصویر آرگوس در آنجا ، بالاتر از مکانی که همه مشکلات او از آنجا آغاز شده است، باقی مانده است. ما هنوز می‌توانیم او را در آسمان شب ببینیم.