به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

آزمایشگاه

The_Laboratory

Mia's father had a laboratory, but she had no idea what was in it. Her dad always closed and locked the door when he went in. She knew that he used it to do projects for work. He never told Mia what these projects were.
One night, Mia approached the door to the laboratory. She stopped and thought, "I wonder what crazy experiment he is doing now." Suddenly, she heard a loud noise. It sounded like an evil laugh. The noise scared her, so she walked quickly back to her room.
The next night, her friend Liz came to her house. When Liz arrived, Mia told her about the night before. "Oh, it was terrible," she said.
"Why don't we see what is in there?" Liz asked. "It will be a fun adventure!" Mia felt nervous about going into her father's laboratory, but she agreed. As always, the door was locked. They waited until Mia's father left the laboratory to eat dinner. "He didn't lock the door!" Liz said. "Let's go."
The laboratory was dark. The girls walked down the stairs carefully. Mia smelled strange chemicals. What terrible thing was her father creating?
Suddenly, they heard an evil laugh. It was even worse than the one Mia heard the night before. What if a monster was going to kill them? Mia had to do something. She shouted for help.
Mia's father ran into the room and turned on the lights. "Oh, no,” he said. “You must have learned my secret."
"Your monster tried to kill us," Mia said.
"Monster?" he asked. “You mean this?" He had a pretty doll in his hands. The doll laughed. The laugh didn't sound so evil anymore. "I made this for your birthday. I wanted to give it to you then, but you can have it now. I hope you like it!"


laboratory /n/: a laboratory is a room where a scientist works.
project /n/: a project is a type of work that you do for school or a job.
approach /v/: to approach something means to move close to it.
experiment /n/: an experiment is a test that you do to see what will happen.
loud /adj/: if a sound is loud, it is strong and very easy to hear.
noise /n/: a noise is an unpleasant sound.
evil /adj/: evil describes something or someone bad or cruel, not good.
laugh /v/:  to make sounds with your voice, usually while you are smiling, because you think something is funny.
scare /v/: to make someone feel frightened.
terrible /adj/: extremely severe in a way that causes harm or damage.
adventure /adj/: an exciting experience in which dangerous or unusual things happen.
nervous /adj/:  worried or frightened about something, and unable to relax.
smell /v/:  The quality that people and animals recognize by using their nose.
chemical /n/: A substance used in chemistry or produced by a chemical process. 
create /v/: to make something exist that did not exist before.
worse /adj/: more unpleasant, bad, or severe.
kill /v/:  To make a person or animal die.
shout /v/:  to say something very loudly. ​​​​​​​
secret /adj/: Known about by only a few people and kept hidden from others.

پدر میا آزمایشگاه‌ی داشت، اما میا هیچ فکر و نظری در مورد آنچه که  درون آزمایشگاه است، نداشت. پدرش وقتی به آزمایشگاه میرفت، در را همیشه بسته و قفل میکرد. او میدانست که او از آزمایشگاه برای انجام پروژه کارش استفاده میکنند. او هرگز به میا نمیگفت این پروژهها چیست.
یک شب، میا به درب آزمایشگاه نزدیک شد. او ایستاد و فکر کرد، "برام سواله که الان چه آزمایش عجیبی در حال انجام است." ناگهان، او صدای بلندی را شنید. به نظر مثل یک خنده شیطانی میرسید. سر و صدا او را ترساند، بنابراین سریع به اتاق خود برگشت.
شب بعد، دوستش لیز به خانهاش آمد. وقتی لیز رسید، میا از شب قبل برای او گفت. او گفت: "اوه، وحشتناک بود."
لیز پرسید "چرا ما نبینیم که آنجا چیست؟". "این یک ماجراجویی سرگرم کننده خواهد بود!" میا از رفتن به آزمایشگاه پدرش احساس عصبی بودن، میکرد، اما موافقت کرد. مثل همیشه، در قفل بود. آنها منتظر ماندند تا پدر میا به منظور خوردن شام از آزمایشگاه خارج شود. "او در را قفل نکرد!" لیز گفت "بیا بریم."
آزمایشگاه تاریک بود. دخترها با احتیاط از پلهها پایین رفتند. میا بوی مواد شیمیایی عجیبی به مشامش رسید. پدرش چه چیز وحشتناکی را میسازد؟
ناگهان، آنها خنده شیطانی را شنیدند. این حتی از آنچه میا شب قبل شنیده بود بدتر بود. اگر یک هیولا قصد داشت آنها را بکشد چه؟ میا باید کاری می کرد. او برای کمک فریاد کشید.
پدر میا به داخل اتاق دوید و چراغ ها را روشن کرد. او گفت: "اوه، نه،" شما  باید راز من را دانسته باشید.
میا گفت: "هیولای تو سعی کرد ما را بکشد."
او پرسید "هیولا؟". "منظورت این است؟" او یک عروسک زیبا در دستانش بود. عروسک خندید. دیگر خنده آنقدر شیطانی به نظر نمیرسید. "من این را برای تولد شما درست کردم. من میخواستم در آن زمان به تو بدهم، اما اکنون میتوانید آن را داشته باشی. امیدوارم ازش خوشت بیاید!"