به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

ماضی نقلی استمراری

present_perfect_continuous

1 - مقدمه:

این گرامر زمانی از آن استفاده می شود که شما قصد داشته باشید موقعیتی و یا اقدامی را توضیح دهید که قبلا شروع شده و یا شروع کرده‌اید و تا زمان حال ادامه دارد و هنوز تمام نشده است، برای مثال من بیست دقیقه است که منتظر هستم و همچنان این اقدام من ادامه دارد.

2- شکل و ساختار:

have/has + been + an ing form

 

positive :

I/you/we/they have been waiting OR I/you/we/they've been waiting.

he/she/it has been waiting OR he/she/it's been waiting 

negative :

I/you/we/they haven't been waiting

he/she/it hasn't been waiting 

question :

have I/you/we/they been waiting?

has he/she/it been waiting?

مثال :

we've been standing for ages.

It has been raining all day.

Have you been waiting long?

Our team hasn't been doing very well today.

 3 - کاربرد:

این گرامر برای اقداتی به کار می رود که به زمان حال ختم شده باشد، برای مثال اشکن زیر از قبل شروع شده و همچنان ادامه دارد:

We've been waiting here for twenty minutes(We're waiting now)

Listen, That burglar alarm has been ringing since eight o'clock this morning.

ما می توانیم از گرامر ماضی نقلی استمرای برای صحبت اکشن های تکراری که تا زمان حال ادامه دارند استفاده کنیم:

Natasha has been playing the piano since she was four.

همچنین برای اکشن هایی که تا لحظه‌یی پیش ادامه داشته است:

I've been swiming. That's why my hair is wet.

4 - For, since, how long and recently

در ابن گرامر می توانیم از  For و Since  استفاده نماییم:

My sister has been staying with me for three weeks now.

You've been playing on that computer since seven o'clock.

how long  در جملات سوالی به کار می رود؟

How long have you  been waiting?

توجه کنید که معنی recently و lately هر دو به معنی چند روز اخیر و یا هفته اخیر می باشد:

I haven't been feeling very well recently

what have you been doing lately?