به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

ماضی نقلی

ماضی نقلی

1- مقذمه:

ماضی نقلی و یا persent perfect در مورد زمان گذشته و حال برای ما صحبت می کند، برای عنوان مثال  The aircraft has landed، بدین معنی می‌باشد که  در حال حاضر هواپیما بر روی زمین قرار گرفته است.

2- شکل و ساختار:

has/ have + past participle (حالت سوم فعل)

 

positive:

I/You/we/they have washed OR I/You/we/they've washed

He/she/it has washed OR He/she/it's washed

negative:

I/you/we/they haven't washed

he/she/it hasn't washed

question:

have you/we/they washed?

has he/she/it washed?

برای ساخت (حالت سوم افعال) past participle افعال به انتهای آن ed اضافه می کنیم، به این افعال، افعال با قاعده می گویند به عنوان مثال:

We have washed the dishes.

The aircraft had landed safely.

The students haven't finished their exams.

Have you opened your letter?

How many points has Matthew scored?

3 - افعال بی قاعده:

افعالی هستند که قاعده خاصی در نوع تبدیل آنها به حالت گذشته(past tense) و نیز حالت سوم(past participle) آن وجود ندارد، برای مثال:

I've made a shopping list.

We've sold our car

I've thought about it a lot

Have you written the letter?

She hasn't drunk her coffee.

4 - نحوه استفاده:

زمانی از این گرامر استفاده می کنیم که ما رخدادی را در گذشته دیده ایم و در حال نتیجه آن روخداد را داریم، به عنوان مثال:

We've washed the dishes. (در حال حاضر ظرف ها تمیز هستند)

We've eaten all the eggs. (در حال حاضر تخم مرغی باقی نمانده است)

You've broken this watch. (ساعت کار نمی کند)

The aircraft has landed. (در حال حاضر بر روی زمین هواپیما بر روی زمین است)

They've learnt the words. (آنها لغات را می دانند)