به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

ساختار جمله

ساختار جمله

جملات معمولا دارایی چندین بخش می باشد :

Subject, verb, object, complement, adverbial

جملات در زبان انگلیسی معمولا با فاعل و فعل شروع شده و دارایی پنج ساختار اصلی جمله سازی هستند:

1- Subject + Verb 

My arms are aching

Something happened

2- Subject + Verb + Object 

I need a rest

Five people are moving the piano

نکته : توجه داشته که فاعل و فعل می توانند ضمیر (pronoun) مانند I و یا عبارت اسمی (noun phrase) مانند the piano باشد.

3- Subject +  Verb + Complement 

This piano is heavy

It was a big problems

متمم (Complement) می تواند شآمل صفت(adjective ) مانند heavy و یا عبارت اسمی مانند big problem باشد و توجه داشته باشید که متمم اغلب بعد از فعل be و همچنین بعد از افعالی مانند appear, become, get, feel, look, seem, stay و sound به کار می رود.

4- Subject + Verb + Adverbial 

It is on my foot

Their house is nearby

توجه داشته باشید که Adverbial می تواند prepositional phrase مانند on my foot و قید مانند nearby باشد.

5- Subject  + Verb + Object + Object 

It 's giving  me backache

David bought Melania a present

بعد از افعالی مانند give و send ما دو مفعول استفاده می کنیم.

نکته : ما می توانیم به هر یک از ساختار جملات بالا عبارت قیدی Adverbial اضافه نماییم، مانند:

My arms are aching terribly

Of course this piano is heavy

To everyone's surprise, David actually bought Melania a present yesterday 

really need a rest

Fortunately their house is nearby