به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

حال استمراری

حال استمراری

1 - مقدمه:

منظور از حال استمراری و یا  present continuous این است که شما در میان یک اکشن و یا رخداد هستید.مانند:

SARAH'S TRAIN IS LATE, SO SHE IS PHONING MARK.

Mark ? I'm at the station.

I'm waiting for the train.

Oh, I can hear it.

It's coming now.

2 - ظاهر و ساختار :

be + an -ing form

positive:

am looking OR I'm looking.

You/we/they are looking OR You/we/they're looking

He/she/it is looking OR He/she/it's looking

negative:

I'm not looking

you/we/they aren't looking OR you're/we're/they're not looking

he/she/it isn't looking OR he's/she's/it's not looking

question:

am I looking?

are you/we/they looking?

Is he/she/it looking?

چندین مثال دیگر:

I'm getting the lunch ready.                                                                       

The train is coming, look.

we're looking for a post office.                                                                     

Rachel isn't wearing her new dress.

what are you doing?                                                                                    

Who is Vicky dancing with?

3 - کاربرد:

 زمان حال استمراری برای بیان رخداد و اکشن هایی کاربرد دارد که ما الان درگیر آن هستیم، برای مثال:

I'm waiting for the train. (I'm at the station now)

I'm getting the lunch ready. (I'm in the kitchen now)

منظور از جمله I am waiting این است که در حال حاضر منتظر هستم و هنوز انتظار من به اتمام نرسیده است.

ما همچنین می توانیم از حال استمراری برای مواردی که در حال حاضر درگیر آن هستیم، اما نه در این لحظه که در حال صحبت کردن هستیم، برای مثال:

I must get back to the office. We're working on a new project.

I'm quite busy these days. I'm doing a course at college.

از دیگر کاربردهای persent continuous ، بیان مواردی که در بلند مدت در حال تغییر است، برای مثال:

The number of cars on the road is increasing.

The earth is slowly getting warmer.

توجه داشته باشید از این گرامر می توان برای بیان آینده نیز استفاده کرد:

I'm playing badminton with Matthew tomorrow