به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

اجزای گفتار

part of speech

به جملات زیر توجه کنید:

Our friends are sitting in the corner, look.

I have an important conference at work tomorrow, so i am rather busy.

Would ypu like to come to our paty on Saturday, Jessica?

This coffee really good

در زبان انگلیسی هشت نوع متفاوت کلمه دارم که در اصطلاح به آن  word classes  و یا Parts of speech می گویند. در ادامه با توجه به مثال‌های بالا به تفکیک نوع کلمات را مشخص می نماییم:

Verb: have, im, is, would, like, come, are, sitting, look

Noun: conference, work, coffee, party, Saturday, Jessica, friends, corner

Adjective: important, busy, good, cheep

Adverb: tomorrow, rather, really, here

preposition: at, to, on, in

Determiner: an, this, our, the

Pronoun: I, it, you

Linking word: so, and

نکته: در نظر داشته باشید بعضی از کلمات با توجه به نحوه استفاده آن در جمله، می تواند در هر یک از دسته‌بندی‌های بالا قرار گیرد، برای مثال:

فعل:

 ? Can I look at your photos 

 ? we work on Saturday morning 

اسم:

I like the look of that coat.

.I'll be at work tomorrow