به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

32 داستان کوتاه انگلیسی

11 آموزش گرامر زبان انگلیسی

پدر دوستت دارم

love_you_daddy

While a man was washing his new car ,  his 4-year-old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car .  In anger, the man took the child's hand and hit it many times not realizing he was using a wrench ! At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures .  When the child saw his father with painful eyes he asked, 'Daddy when will my fingers grow back?' The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times. 
Devastated by his own actions ,  sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written 'LOVE YOU DADDY'. The next day that man committed suicide...
People make mistakes. We are allowed to make mistakes ,  because we human beings are not perfect. But the actions we take while in a rage will haunt us forever . Things are to be used and people are to be loved .  The problem in today's world is that people are used while things are loved.

روزی مردی درحال شستن ماشین جدیدش بود. پسر چهار ساله اش سنگی برداشت و خطوطی روی ماشین کشید.مرد با عصابیت دست بچه اش را گرفت و او را چندین مرتبه زد بدون اینکه بفهمد در حال استفاده از آچار است.در بیمارستان, به خاطر چندین شکستگی پسر انگشتانش را از دست داد.زمانی که پسر پدرش با چشمانی دردناک دید,از او پرسید :پدر چه زمانی انگشتان من رشد خواهد کرد؟
مرد بسیار ناراحت و گنگ بود.او به ماشینش  برگشت  و چندین دفعه به آن لگد زد. از اقدامات خود بسیار ناراحت بود.درحالی که روبه روی ماشین نشسته بود ، متوجه خط و خش ها شد . بچه نوشته بود.《پدر دوستت دارم》.روز بعد مرد خودکشی کرد.
مردم اشتباه می کنند.به ما اجازه داده می شود تا اشتباه کنیم زیرا نژاد ما انسان ها کامل نیست. اما اقدامات  ما در حین عصابیت همیشه برای ما مشکل ساز خواهد شد.اشیا استفاده میشوند و افراد دوست داشته میشوند.مشکل دنیای امروز این است که مردم استفاده می شوند در صورتی که اشیا دوست داشته می شوند