به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

32 داستان کوتاه انگلیسی

9 آموزش گرامر زبان انگلیسی

ساختار جمله

ساختار جمله

جملات معمولا دارایی چندین بخش می باشد :

Subject, verb, object, complement, adverbial

جملات در زبان انگلیسی معمولا با فاعل و فعل شروع شده و دارایی پنج ساختار اصلی جمله سازی هستند:

1- Subject + Verb 

My arms are aching

Something happened

2- Subject + Verb + Object 

I need a rest

Five people are moving the piano

نکته : توجه داشته که فاعل و فعل می توانند ضمیر (pronoun) مانند I و یا عبارت اسمی (noun phrase) مانند the piano باشد.

3- Subject +  Verb + Complement 

This piano is heavy

It was a big problems

متمم (Complement) می تواند شآمل صفت(adjective ) مانند heavy و یا عبارت اسمی مانند big problem باشد و توجه داشته باشید که متمم اغلب بعد از فعل be و همچنین بعد از افعالی مانند appear, become, get, feel, look, seem, stay و sound به کار می رود.

4- Subject + Verb + Adverbial 

It is on my foot

Their house is nearby

توجه داشته باشید که Adverbial می تواند prepositional phrase مانند on my foot و قید مانند nearby باشد.

5- Subject  + Verb + Object + Object 

It 's giving  me backache

David bought Melania a present

بعد از افعالی مانند give و send ما دو مفعول استفاده می کنیم.

نکته : ما می توانیم به هر یک از ساختار جملات بالا عبارت قیدی Adverbial اضافه نماییم، مانند:

My arms are aching terribly

Of course this piano is heavy

To everyone's surprise, David actually bought Melania a present yesterday 

really need a rest

Fortunately their house is nearby